Μενού Κλείσιμο

Πολιτική απορρήτου

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να ενημερωθεί ο χρήστης της ιστοσελίδας της εταιρίας SPINE ACTION Ε.Π.Ε καθώς και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συναλλαγή με την εταιρία (υποκείμενο δεδομένων)  άμεσα ή έμμεσα  για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται από την Εταιρία, που εδρεύει στην Αθήνα, Βρανά 25 κατ’ εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016.)

Η Εταιρεία μας «SPINE ACTION Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Βρανά 25, (Τηλέφωνο: 210 67 54 577 – email: info@spineaction.gr ) συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε από τρίτους συνεργαζόμενους φορείς (Δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, επαγγελματίες υγείας, κτλ) .

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας μας στην εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ιατρικών μηχανημάτων νευροχειρουργικής, ωτορινολαρυγγολογικής, ορθοπεδικής, γενικής χειρουργικής και αναλωσίμων αυτών. Επιπρόσθετα στην  εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση ανθρώπινων οστικών μοσχευμάτων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής  παρακολούθησης, για τη διασφάλιση της «ιχνηλασιμότητας» και την προστασία της υγείας των ασθενών.

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται είτε στην ιστοσελίδα  της SPINE ACTION Ε.Π.Ε. είτε παρέχονται από Δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, Ιδιωτικές Κλινικές της Ελλάδας. επαγγελματίες ιατρούς κτλ.

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει κατά περίπτωση ορισμένες από τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης Όνομα, Επώνυμο, Αστυνομική Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ
Β. Δεδομένα Επικοινωνίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ
Γ. Δεδομένα Επαγγέλματος Ειδικότητα Ιατρών, Επάγγελμα Πελάτη
Δ. Ευαίσθητα Δεδομένα Ιατρικό Ιστορικό, Πάθηση

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης Όνομα, Επώνυμο
Β. Δεδομένα Επικοινωνίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που υποχρεώνει ο Νόμος.

Η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που υπαγορεύει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Συλλέγουμε όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες  πληροφοριών με τους παρακάτω τρόπους :

  • Από Δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, Ιδιωτικές Κλινικές της Ελλάδας, επαγγελματίες ιατρούς
  • Μέσω χρεώσεων ειδικών υλικών, αναλώσιμων ή μη, εμφυτευμάτων,  τα οποία κρίθηκαν αναγκαία κατά τη νοσηλεία  του ασθενή, ή για την χειρουργική του επέμβαση από Δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, Ιδιωτικές Κλινικές της Ελλάδας, την θεραπεία ή την εξέταση του από επαγγελματίες Ιατρούς.
  • Με την παροχή των στοιχείων της προσωπικής ταυτότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και άλλα προσωπικά στοιχεία, για την έκδοση των σχετικών παραστατικών που αφορούν ειδικά υλικά, εμφυτεύματα, αναλώσιμα ή υπηρεσίες τις οποίες  ο ασθενής έλαβε από την εταιρεία μας.
  • Από εξουσιοδοτημένα  άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους των ασθενών (τον προσωπικό τους αντιπρόσωπο) εάν είναι κάτω των 16 ετών ή δεν είστε είναι σε θέση να παράσχουν οι ίδιοι αυτά τα στοιχεία.

Επίσης το υποκείμενο έχει τα εξής δικαιώματα, όπως ορίζονται από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016) . Συγκεκριμένα:

  • Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία.
  • Δικαιούται να ζητήσει διόρθωση ανακριβειών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τον αφορούν ή την συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων του.
  • Δικαιούται να ζητά την διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
  • Δικαιούται να ζητά τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων του σε περίπτωση που αμφισβητεί την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα  δήλωση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. H άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων σας προϋποθέτει την αποστολή του  αιτήματός σας στην Εταιρία στο email: info@spineaction.gr ή μέσω fax 210-6090898 ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση Βρανά 25, ώστε να σας σταλεί το αντίστοιχο Έντυπο Αίτησης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Ασφάλειας Δεδομένων της εταιρείας μας: hardalias@spineaction.gr. 

Έχετε τέλος δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.