Μενού Κλείσιμο

Πολιτική ποιότητας

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της Spine Action ΕΠΕ και από όλους τους εργαζομένους της αποτελεί την Πολιτική Ποιότητας και είναι αδιάσπαστο μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού και των οργανωτικών της στόχων.

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001:2015 και της σχετικής οδηγίας ΔΥ8/1348/2004 και είναι πλήρως συμβατό με κάθε σχετική εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Ο σκοπός μας είναι:
“Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο”

Όλα τα τμήματα της εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες, σύμφωνα με  το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας παρέχει το πλαίσιο για την καθιέρωση των στόχων ποιότητας της εταιρείας και περιλαμβάνει τη δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.